Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno

Projekt pt.: „Nowoczesna szkoła w gminie Żytno"


Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Zajęcia odbywać się będą w okresie od października 2014 do czerwca 2015 r. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Charakterystyka projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 43 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w gminie wiejskiej Żytno poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkoły z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie w ramach projektu następujących działań:

 

- zajęcia w ramach koła informatycznego (111 godz.)

- zajęcia w ramach koła matematycznego (148 godz.)

- zajęcia w ramach koła przyrodnika (37 godz.)

- zajęcia w ramach koła z j. angielskiego (111 godz.)

- zajęcia w ramach koła polonistycznego (37 godz.)

- zajęcia w ramach koła kulturalno-artystycznego (111 godz.)

- zajęcia w ramach koła historycznego (30 godz.)

- zajęcia w ramach klubu szachowego (60 godz.)

- zajęcia w ramach klubu brydżowego (30 godz.)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (111 godz.)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (111 godz.)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody (74 godz.)

- zajęcia psychoedukacyjne (60 godz.)

- zajęcia logopedyczne (90 godz.)

- pogotowie psychologiczno-pedagogiczne (30 godz.)

- powstanie Szkolnego Ośrodka Kariery

 


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.