Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

Gospodarka odpadami

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ŻYTNO

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zmianie uległy zasady odbioru oraz płatności. Opłat dokonuje się na rzecz Gminy, nie jak dotychczas – firmie.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Obecne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(obowiązujące od 24.09.2015r.)

1) W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

Nowa stawka opłaty
zł/os.

Opłata miesięczna
 

1

7,00

 7,00

2

7,00

14,00

3

6,30

18,90

4

5,90

23,60

5

5,50

27,50

6

5,20

31,20

7

4,90

34,30

8

4,60

36,80

9

4,30

38,70

10

4,00

40,00

więcej osób

4,00

ilość osób x 4,00

b)  

2) W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 

Liczba osób
zamieszkujących daną nieruchomość

Nowa stawka opłaty
zł/os.

Opłata miesięczna

1

14,00

14,00

2

14,00

28,00

3

12,60

37,80

4

11,80

47,20

5

11,00

55,00

6

10,40

62,40

7

9,80

68,60

8

9,20

73,60

9

8,60

77,40

10

8,00

80,00

więcej osób

8,00

ilość osób x 8,00 zł


Pierwsza opłata w zmienionej wysokości dotyczy miesiąca października 2015 r. Opłatę za ten miesiąc należy wnieść do 10-ego dnia następnego miesiąca, czyli do 10-ego listopada 2015 r.

Wpłat można dokonywać na rachunek:  79 8267 0009 2001 0000 0130 0026 oraz w kasie Urzędu Gminy w Żytnie.
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Odbiór odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00. Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawiać przed posesję już przed godziną 6.00.
Odpady należy segregować z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), odpady biodegradowalne (z możliwością wyboru: zbieranie do worków lub kompostowanie w kompostowniku) oraz zmieszane pozostałości po segregowaniu.
Zebrane od mieszkańców odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości firma jest zobowiązana przekazywać do instalacji w Płoszowie, gm. Radomsko.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji
i odpady zielone będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten  tzw. PSZOK zlokalizowany jest w Żytnie przy ul. Traktorowej 2.

Odpady do Punktu można oddawać:
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
- w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
W przypadku gdy będą to dni świąteczne PSZOK będzie nieczynny.
Punkt obsługiwany jest przez firmę P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowej.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można również wrzucać do pojemnika w urzędzie gminy oraz do pojemników w szkołach oraz przedszkolach. Przeterminowane leki można oddawać do aptek: w Borzykowej, w Maluszynie oraz w Żytnie.

Dane firmy, która odbiera odpady z terenu gminy Żytno:
P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 343277001, 343277002 wew. 31.